|
 
 
 
 
 
 
مقالات - آموزش الكترونيكی

شركت چندرسانه‌ای نگارستان در قالب پروژه‌های طرح تكفا نسبت به تأليف نسخه اول استاندارد نرم‌افزارهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نموده است. در اين مجموعه ،استانداردهای پيشنهادی در دو زمينه فنی و يادگيری آمده است .

استاندارد نرم‌افزارهای‌ آموزشی ويرايش یکم برای‌ دفترتكنولوژی ‌آموزشی وزارت آموزش و پرورش
اين جزوه به عنوان متن اصلی‌ استانداردهای‌ نرم‌افزارهای آموزشی ارائه شده است. در آن به استانداردهای‌ مرتبط با فناوری اطلاعات و استانداردهای‌ مرتبط با ارائه محتوا و يادگيری‌ اشاره شده است.
در بخش پيوست‌ها ، جدول اظهارنظر كارشناسان تائيد كننده نرم‌افزار، جدول جمع بندی نظريات دانش‌آموزان،‌ استاندارد نيروهای‌ فنی در توليد نرم‌افزارهای آموزشی‌ و اعضای‌ پيشنهادی كميته استاندارد آمده است.

متن كامل جزوه ...

طرح سيستم جامع استاندارد برای آموزش الكترونيك در آموزش و پرورش ايران
اين سند به عنوان يكی از‌ خروجی‌‌های‌ پروژه استاندارد نرم‌افزارهای آموزشی‌ تدوين شده است.
متن كامل مقاله ...

ترجمه مقاله
Making Sense of Learning : Specifications and Standards : A Decision Makers Guide to their Adoption

متن كامل مقاله ...

ترجمه سند
An Overview to the Shareable Content Object Reference Model - SCORM

متن كامل سند ...

ترجمه سند
The SCORM Run-Time Environment

متن كامل سند ...

ترجمه سند
The SCORM Content Aggregation Model

متن كامل سند ...

مطالعه تطبيقی‌استانداردهای آموزش مجازی و آموزش مبتنی بر كامپيوتر در جهان
اين مقاله حاصل يكی‌از پژوهش‌های جانبی پروژه استاندارد نرم‌افزارهای‌آموزشی‌ بوده است.

متن كامل مقاله ...

طرح يك سيستم استاندارد توزيع شده برای آموزش الكترونيكی

تجارب كار در ارائه محتوا و محيط‌های‌ آموزشی در ايران منجر به ارائه اين سيستم به همراه استانداردهای فنی آن شده است. اگرچه بسياری از مطالب ذكر شده در اين مقاله بصورت پراكنده در ايران نشر شده است ولی‌ بهره‌گيری نادرستی‌ كه از اين مفاهيم در اغلب سازمانها صورت می‌گيرد لزوم تاليف مقالاتی‌ از اين دست را توجيه می‌‌كند. در اين مقاله جزئيات Functional يك سيستم مناسب كه توانائی اجرا در محيط ايران را داشته باشد ارائه شده است. اين مقاله برای دومين همايش آموزش الكترونيكی ‌ارسال شد.

متن كامل مقاله...


 
 
 
كليه حقوق اين سايت نزد شركت چندرسانه ای نگارستان محفوظ است
Copyright © 1998-2005 Negarmedia Co.