|
 
 
 
 
 
 
 آموزش الكترونيكی
واحد آموزش الكترونيكی شركت چندرسانه‌ای نگارستان از سال 1375 فعاليت خود را در زمينه ارائه راه‌حل‌های آموزش الكترونيكی آغاز نموده است.
ارائه خدمات به سازمان های مختلف نشانه تمركز مناسب چندرسانه‌ای نگارستان برروی اين مقوله است.
گروه مجرب متخصصين فيلم، صدا، انيميشن، فناوری آموزشی و پداگوژی و توسعه دهندگان نرم‌افزار ضامن حفظ كيفيت محصولات چندرسانه‌ای نگارستان است.
كار نظری برروی مبانی طراحی و توليد نرم‌افزارهای آموزشی نيز هميشه در دستور كار واحد آموزش الكترونيكی شركت بوده است.

تدوين استانداردهای نرم‌افزارهای آموزشی برای وزارت آموزش و پرورش
شركت چندرسانه‌ای نگارستان در قالب پروژه‌های طرح تكفا نسبت به تأليف نسخه اول استاندارد نرم‌افزارهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نموده است. در اين مجموعه استانداردهای پيشنهادی در دو زمينه فنی و يادگيری آمده است درصورت تمایل برای داشتن یک نسخه از این استانداردها می توانید به بخش مقالات و مستندات از همین سایت مراجعه نمائید .

سيستم مديريت يادگيری و مديريت محتوای آموزشی الكترونيكی نگارستان
سيستم مديريت يادگيری ( LMS ) يك بسته نرم‌افزاری است كه مديريت آموزش و يادگيری افراد يك سازمان را به عهده دارد.
اين ابزار آموزش همزمان (Synchronous) يا غير همزمان (Asynchronous) و به كمك استاد ( Instructor-led) يا بدون كمك استاد
( Non Instructor-led) را پشتيبانی مي‌كند.
سيستم مديريت محتوای آموزشی ( LCMS ) يك سيستم مديريت دانش است كه امكان جمع آوری اطلاعات در اشكال و قالبهای گوناگون، نگهداری در انباره و بسته بندی آنها بصورت مدولار (Modular) برای مقاصد آموزشی را در اختيار مي‌گذارد.
LCMS وظيفه كنترل، به اشتراك گذاري، دوباره استفاده كردن، مديريت و نمايش دروس را به عهده دارد.
سيستم مديريت يادگيری و مديريت محتوی آموزشی نگارستان دو سيستم فوق را بصورت يكپارچه در اختيار قرار مي‌دهد تا مجموعه فعاليتهای آموزش الكترونيكی فراگيران در محيطی استاندارد سازمان يابد.مديريت كاربران

كاربران اين سيستم در قالب چهار شخصيت اصلی :
• فراگير
• استاد
• كارمند آموزش
• مدير آموزش
و دو شخصيت فرعی :
• طراح دوره
• طراح درس
سازمان مي‌يابند.
هر کاربر در قالب يک يا چند شخصيت فوق در سيستم ثبت نام می‌کند. مدير آموزش می‌تواند قسمتی يا تمام اختياراتی که برای هر شخصيت در نظر گرفته شده‌است را در اختيار کاربران قراردهد.
از آنجا که هر سازمان ويژگيهای خاص خود را در مبحث ثبت نام دارد، مدلها و الگوهای مختلفی برای زير‌سيستم مديريت ثبت نام در نظر گرفته شده‌است که بنا به نياز می‌توان از هريک بهره گرفت.
هر دوره آموزش الکترونيکی در اين سيستم از تعدادی درس تشکيل می‌شود. هر درس توسط يک استاد در قالب يک کلاس آموزشی ارائه می‌شود. فراگيران در اين کلاسهای مجازی زير نظر استاد مربوطه فعاليتهای آموزشی خود را انجام می‌دهند.
مديريت هر دوره آموزشی با مدير آموزش، مديريت محتوای آن با طراح دوره، مديريت هر درس با مدير آموزش و مديريت محتوای آن با طراح درس است. اختيارات در اين سيستم قابل تفويض نيز هستند.

ابزار تاليف و مديريت محتوای آموزشی

اين بخش از سيستم وظيفه تاليف Asset ها و اشيای آموزشی ( Learning Objects ) و جمع‌آوری و مديريت آنها در انباره منابع آموزشی سيستم را به عهده دارد.
طراح درس و استاد مربوطه مي‌توانند اشيای آموزشی را بنا به نياز تهيه نمايند و در انباره با نام خود ذخيره كنند و در نهايت آن را مديريت نمايند. عمليات در قالب استانداردهای بين‌المللی ذخيره و بازيابی محتوی آموزشی صورت مي‌گيرد.
اشيای آموزشی از انباره بازيابی مي‌شوند و در تركيب با يكديگر فصول دروس الكترونيكی را مي‌سازند. عمليات بسته بندی و رديابی دروس نيز در قالب استانداردهای آموزشی بين‌المللی انجام مي‌شود.

ساخت و مديريت آزمون الكترونيكی

موتور ارزيابی در سيستم مديريت يادگيری و محتوای آموزشی نگارستان وظيفه طراحی، پياده‌سازی و اجرای آزمونها را به عهده دارد. استاد هر درس بنا به نياز مي‌تواند سوالات ويژه خود را به كمك ابزارهای ساخت سوال در قالبهای گوناگون تهيه نمايد و در انباره سوالات ذخيره كند و در نهايت آنها را مديريت نمايد.
با ابزار مديريت آزمون بر مبنای سوالات موجود در انباره، آزمون نهائی ساخته مي‌شود كه در زمان معين و بر مبنای توانائيهای كاربران عمليات ارزيابی صورت می‌گيرد.
آزمون‌ها بر اساس استانداردهای نگهداری Q&T Lite و در قالب آزمون تطبيقی (Adaptive) تهيه می‌شوند.
لازم به ذكر است كه ارزيابی نهائی كاربران تنها بر اساس نمرات حاصل از آزمونها نخواهدبود. كاربران بر مبنای نمره حاصل از فعاليتهای خود، آزمونهای سيستم و آزمون حضوری و نمره حاصل از نظر استاد مربوطه ارزيابی می شوند .

Modularity و استاندارد بودن

از آنجا كه ادارات آموزش سازمانهای گوناگون، اساتيد و مديران مراكز آموزشی هر يك ويژگی‌های خاص خود را در طراحی گردش كار مركز آموزشی در نظر دارند، امكان Modularity سيستم ما باعث می‌گردد تا اجزای گوناگون آن به روش‌های مختلف با يكديگر پيوند يابند تا سيستم به محتوای واقعی كار مركز سفارش دهنده نزديك شود. استاندارد بودن به سيستم ياری مي‌رساند تا دروس گوناگون به راحتی در داخل آن اضافه شده و قابل ارائه گردند ، عملكرد فراگير در سيستم رهگيری شود و ارتباط با سيستم های راه دور به سادگی صورت پذيرد، خروجي‌های سيستم نيز قابل اتصال به سيستم‌های مختلف موجود در مركز باشد و عمر برخورداری از مطالب آموزشی طولانی تر گردد.

 محیط تشریك مساعی

در يك سيستم مديريت يادگيری، فراگيران بايد بتوانند در قالب سيستم‌های تشريك مساعی در كلاس مجازی استاد به همراه ساير فراگيران شركت كنند و يا بصورت غير همزمان در ارتباط با استاد خود، ساير فراگيران، كارمند آموزش و مدير آموزش قرار گيرند تا در قالب يك تجربه مشترك، ‌حلقه يادگيری مفهوم مورد نظر خود را كامل نمايند. در همين رابطه سيستم مديريت يادگيری نگارستان امكانات متنوعی را جهت تشريك مساعی كاربران در اختيار قرار می‌دهد.
ازجمله اين امكانات می‌توان به موارد زير اشاره كرد:
• اتاق گفتگو  (Voice & Text chat) به همراه امكان White boardو Program & Desktop sharing
• امكان مباحثه در اتاق‌های بحث (Forum) - بصورت تحت كنترل (Moderated)
• پرسش و پاسخ‌های مفيد
• نامه نگاری بين اعضاء- در قالب Webmail
• اخبار سيستم و ...

 

سيستم مديريت يادگيری و مديريت محتوای آموزشی نگارستان (LMS/LCMS) علاوه بر امكانات ياد‌شده از مجموعه وسيعی از امكانات جانبی نيز برخوردار است. حجم وسيع گزارشات توليد شده توسط سيستم، امكان ارتباط (Link) گزارشات با ساير بانكهای اطلاعاتی سازمان مورد نظر، بهره‌گيری از امكان افزودن اخبار آموزشی در سطوح مختلف، ارتباط با ساير سايتهای مرتبط، امكانات گوناگون شخصي‌سازی سيستم، دريافت و مشاهده فهرست كاربران بر خط، روشهای مناسب نظر سنجی آموزشی، امكان افزودن اطلاعات عمومی آموزشی از طرف مدير آموزش و بسياری موارد ديگر كه در سيستم موجود است و بطور مرتب به آن افزوده مي‌شود، فضای مناسبی برای فعاليتهای آموزشی سازمان را فراهم می‌آورد.
طراحی و پياده‌سازی نرم ‌افزار از روز اول و از پايه (From Scratch) توسط كارشناسان شركت امكان تغييرات مداوم، شخصي‌سازی و توليد بنا به سفارش مدول‌های مختلف سيستم را به آسانی در اختيار مي‌گذارد.


نگارستان و سيستم  LMS/LCMS

شركت چند رسانه‌ای نگارستان فعاليت خود را در زمينه طراحی و پياده‌سازی محتوای آموزش الكترونيكی و سيستم‌های مديريت يادگيری، مديريت محتوای آموزشی و آزمون الكترونيكی از سال 1375 آغاز نموده‌است.
از سال 1377 تجربه همكاری ارزشمند با شركت NETg - بزرگترين توليد كننده نرم‌افزارهای آموزشی در آن زمان - در زمينه توليد محتواهای آموزشی به غنای تجارب شركت افزود.
اولين نسخه سيستم مديريت يادگيری (LMS) شركت نگارستان در سال 1379 به سفارش دفتر تكنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش تهيه و ارائه گرديد. از آن تاريخ به بعد نسخ مختلف اين نرم‌افزار بنا به نياز سازمانها و موسسات ايران و خارج از ايران تهيه و راه اندازی شد.
از آنجا كه طراحی و پياده‌سازی تمام قطعات سيستم در شركت چند رسانه‌ای نگارستان صورت پذيرفته‌است، تغييرات مداوم سيستم در قالب مفاهيم Modularity ، استاندارد بودن و يكپارچگی، موجب بهره‌گيری مناسب كاربران از خدمات آن خواهد بود.
در حال حاضر سيستم بنا به نياز مشتريان در حال تغيير مداوم و افزودن به امكانات آن است كه بطور طبيعی ساير مشتريان نيز از اين تغييرات بهره می برند.


 
 
 
كليه حقوق اين سايت نزد شركت چندرسانه ای نگارستان محفوظ است
Copyright © 1998-2005 Negarmedia Co.